Bạn đang ở đây:

Trang chủ > Dịch vụ > Kế toán và Kiểm toán

 

 

 

DỊCH VỤ

- Tư vấn

- Kế toán và Kiểm toán

- Dịch vụ Quản lư dự án phát triển

- Các dự án đă hoàn thành

 

 

Dịch vụ Kế toán và Kiểm toán:

- Kiểm toán hàng năm theo luật định

- Kiểm toán soát xét theo các mục đích đặc biệt

- Kiểm toán chuẩn đoán

- Kiểm toán nội bộ