Bạn đang ở đy:

Trang chủ > Dịch vụ > Tư vấn

 

 

 

 

DỊCH VỤ

- Tư vấn

- Kế ton v Kiểm ton

- Dịch vụ Quản l dự n pht triển

- Cc dự n đ hon thnh

 

Dịch vụ tư v́n quản lý, tư v́n tài chính v tư v́n kinh doanh:

 

- Tư v́n ḱ toán, quản lý tài chính và ngn hàng.

- H̃ trợ xy dựng chín lược, ḱ hoạch kinh doanh, ḱ hoạch tài chính, ngn sách và dự báo lùng tìn lưu chuỷn

- Xy dựng, và trợ giúp cải thịn ḥ th́ng ḱ toán, quản lý tài chính, kỉm soát ṇi ḅ

- Tư vấn cải tiến quy trình hoạt động kinh doanh

- Dịch vụ v̀ ḱ toán; c̣p nḥt các quy định mới v̀ quản lý tài chính, ḱ toán

- Xem xét, ch̉n đoán, thít ḱ và trỉn khai ḥ th́ng thng tin quản lý.

- Trợ giúp ḱ hoạch tái cơ ću

- Tư v́n c̉ ph̀n hóa, lin doanh và mua bán cng ty.

- Định giá doanh nghịp.

- Tái cơ ću nợ.

- Dịch vụ tư v́n thú.

- Dịch vụ tư v́n đ̀u tư.

- T̉ chức đào tạo và ḥi thảo v̀ các v́n đ̀ quản lý và kinh doanh